Kategorie
VIM

Vim – delete blank lines

Usuwanie w Vim’ie pustych linii od znacznika ‚a do znacznika ‚b z potwierdzeniem każdego usunięcia: :’a,’bs/^\s*$\n//gc

Kategorie
IPTABLES Linux Ubuntu

Change IPTABLES log file

Domyślnie w Ubuntu 14.04 iptables loguje ruch w pliku /var/log/syslog. Możemy to zmienić poprzez dodanie unikalnego prefiksu do regułki iptables jak w przykładzie poniżej: iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j LOG –log-prefix='[spoofing] ‚ Teraz wystarczy edytować plik /etc/rsyslog.d/20-ufw.conf i dodać do niego odpowiedni filtr: :msg,contains,”[spoofing] ” /var/log/iptables.log Po restarcie rsysloga poniższym poleceniem: root@server:/# […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu IPv4 Neighbor table overflow problem

W przypadku gdy mamy dużą sieć lub nasz serwer pracuje jako router w logach może pojawić się komunikat kernel: [138585.922764] IPv4: Neighbour table overflow Rozwiązaniem tego problemu jest zwiększenie odpowiednio progów w tablicy neighbour zwanej również tablicą ARP. Aktualne poziomy sprawdzamy poleceniem: grep . /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh* powinniśmy otrzymać wyniki podobne do poniższych:

Kategorie
Linux Ubuntu

Linux dodawanie rozszerzenia do plików

Jeśli chcemy dodać określone rozszerzenie (np. „.conf”) do wszystkich plików w bieżącym katalogu, wystarczy utworzyć plik: root@server:#/ vi zmiana.sh i wpisać do niego poniższy kod.

Kategorie
Linux Ubuntu

Remove apparmor from Ubuntu 14.04

Apparmor jest rozszerzeniem zabezpieczeń i czuwa nad bezpieczeństwem systemu. W związku z tym powoduje często wiele problemów z działaniem różnych usług w systemie. Według wielu opinii nie jest on niezbędny do uruchomienia bezpiecznego serwera, a podczas jego konfiguracji potrafi przysporzyć wiele kłopotów. Jeśli macie problemy z dostępem do plików różnych usług w systemie, warto odinstalować […]

Kategorie
Linux Ubuntu

rsyslog error: Could no open output pipe ‚/dev/xconsole’:

Jeśli po restarcie demona rsyslog w logach macie poniższy komunikat: Could no open output pipe ‚/dev/xconsole’: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2039 ] wystarczy otworzyć w dowolnym edytorze plik /etc/rsyslog.d/50-default.conf i zmienić xconsole na console. daemon.*;mail.*;\     news.err;\     *.=debug;*.=info;\     *.=notice;*.=warn   |/dev/xconsole zmieniamy na:

Kategorie
Linux Ubuntu

SSH root access on ubuntu 14.04

Domyślnie w Ubuntu ze względów bezpieczeństwa dostęp dla użytkownika root przez SSH jest zablokowany. W pewnych sytuacjach może być potrzeba odblokowania konta dla dostępu przez SSH. W tym celu edytujemy plik /etc/ssh/sshd_config i odszukujemy poniższą linijkę: PermitRootLogin without-password i zamieniamy ją na:

Kategorie
Linux Ubuntu

Cron – automatyzacja zadań w linuxie

Edycja pliku cron’a: root@server:/# crontab -e Przykłady: #uruchamianie pliku każdego dnia 1 minutę po każdej godzinie 1 * * * * /home/administrator/services.sh Przy uruchamianiu plików php, w pierwszej linii uruchamianego pliku należy umieścić poniższą linię: #!/usr/bin/php -q -c /etc/php5/apache2/php.ini Uruchamianie zadań w różnych interwałach czasowych (kolejne gwiazdki: minuty, godziny, dni miesiąca, miesiące, dni tygodnia): #uruchamianie […]

Kategorie
VIM

Vim autoindent off

Podczas wklejania tekstu w VIM’ie czasami zdarza się, że na początku każdej linii jest dodawane kolejne wcięcie tekstu, co powoduje coraz dalsze odsuwanie się tekstu od lewej krawędzi edytora, jak poniżej:

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu domyślny edytor – zmiana

W celu zmiany domyślnego edytora systemowego, wykorzystywanego między innymi przez polecenie visudo wydajemy z konsoli poniższe polecenie: root@server:/# update-alternatives –config editor Po wykonaniu polecenia

Kategorie
VIM

VIM – zamiana znaków HEX

Jeśli w VIM mamy dziwne znaki (np. <9c>) możemy je wszystkie zamienić na prawidłowe za pomocą poniższej komendy: :%s/\%x9c/ś/gc W powyższym przykładzie zmienimy w całym pliku źle zakodowaną literę ‚ś’.

Kategorie
Linux Ubuntu VIM

VIM – dodawanie numeru wiersza

W VIM’e mamy możliwość dodania numerów wierszy, przez co kod staje się czytelniejszy i łatwiej jest po nim nawigować. Będąc w trybie visual wystarczy wpisać polecenie: :set nu Jeśli chcemy dodać w treści dokumentu na początku każdego wiersza jego numer, wpisujemy w trybie visual poniższe polecenie: :%s/^/\=line(‚.’)/ Dodatkowo możemy po numerze wiersza dodać spację:

Kategorie
Kernel Linux Ubuntu

Ubuntu 12.04 – Unable to find the ncurses libraries or the required header files

Jeśli podczas kompilacji kernela po wydaniu komendy make menuconfig pojawia Wam się poniższy komunikat:   HOSTCC  scripts/basic/fixdep   HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o  *** Unable to find the ncurses libraries or the  *** required header files.  *** ‚make menuconfig’ requires the ncurses libraries.  ***  *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.  *** oznacz, że brakuje w systemie bibliotek […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

Instalacja serwera MySQL pod Ubuntu jest banalna. W pierwszej kolejności warto jest zaktualizować listę pakietów: root@server: apt-get update po aktualizacji wystarczy wpisać w linii poleceń poniższą komendę: root@server: apt-get install mysql-server Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika root. Zalecam wpisanie silnego hasła, gdyż ten użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich baz danych, które […]

Kategorie
MySQL

MySQL INSERT i UPDATE na postawie SELECT

W MySQL można w prosty sposób dodać nowe wiersze do jednej tabeli na podstawie danych wybranych z innej tabeli. Poniżej przykład zapytania, które wstawia do tabela1 w pola pole1_t1, pole2_t1, … wybrane wartości z tabela2 uwzględniając zadany warunek: INSERT INTO `tabela1` (`pole1_t1`,`pole2_t1`,`pole3_t1`,`pole4_t1`,`pole5_t1`) SELECT `pole1_t2`,`pole2_t2`,`pole3_t2`,`pole4_t2`,’dowolna_wartosc’ FROM `tabela2` WHERE `pole1_t2`= ‚2’ LIMIT 2; Nie we wszystkie pola […]