rsyslog error: Could no open output pipe ‚/dev/xconsole’:

Jeśli po restarcie demona rsyslog w logach macie poniższy komunikat:

Could no open output pipe '/dev/xconsole': No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2039 ]

wystarczy otworzyć w dowolnym edytorze plik /etc/rsyslog.d/50-default.conf i zmienić xconsole na console.

daemon.*;mail.*;\
    news.err;\
    *.=debug;*.=info;\
    *.=notice;*.=warn   |/dev/xconsole

zmieniamy na: Czytaj dalej rsyslog error: Could no open output pipe ‚/dev/xconsole’:

SSH root access on ubuntu 14.04

Domyślnie w Ubuntu ze względów bezpieczeństwa dostęp dla użytkownika root przez SSH jest zablokowany. W pewnych sytuacjach może być potrzeba odblokowania konta dla dostępu przez SSH.

W tym celu edytujemy plik /etc/ssh/sshd_config i odszukujemy poniższą linijkę:

PermitRootLogin without-password

i zamieniamy ją na: Czytaj dalej SSH root access on ubuntu 14.04

Cron – automatyzacja zadań w linuxie

Edycja pliku cron’a:

root@server:/# crontab -e

Przykłady:

#uruchamianie pliku każdego dnia 1 minutę po każdej godzinie
1 * * * * /home/administrator/services.sh

Przy uruchamianiu plików php, w pierwszej linii uruchamianego pliku należy umieścić poniższą linię:

#!/usr/bin/php -q -c /etc/php5/apache2/php.ini

Uruchamianie zadań w różnych interwałach czasowych (kolejne gwiazdki: minuty, godziny, dni miesiąca, miesiące, dni tygodnia):

#uruchamianie pliku co 5 minut
*/5 * * * * /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku drugiego dnia miesiąca o godzinie 11:00
0 11 2 * * /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku w każdy wtorek o godzinie 11:00
0 11 * * 2 /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku codziennie, co 2 godzinę w 20 minucie
20 */2 * * * /home/administrator/services.sh

Wylistowanie pliku z zadaniami crona:

root@server:/# cronatab -l

Wyłączenie wysyłania na adres email wyniku działania polecenia cron mozna zrealizować poprzez dodanie na końcu polecenia poniższego celu:

>> /dev/null 2>&1

VIM – zamiana znaków HEX

Jeśli w VIM mamy dziwne znaki (np. <9c>) możemy je wszystkie zamienić na prawidłowe za pomocą poniższej komendy:

:%s/\%x9c/ś/gc

W powyższym przykładzie zmienimy w całym pliku źle zakodowaną literę ‚ś’.

VIM – dodawanie numeru wiersza

W VIM’e mamy możliwość dodania numerów wierszy, przez co kod staje się czytelniejszy i łatwiej jest po nim nawigować. Będąc w trybie visual wystarczy wpisać polecenie:

:set nu

Jeśli chcemy dodać w treści dokumentu na początku każdego wiersza jego numer, wpisujemy w trybie visual poniższe polecenie:

:%s/^/\=line('.')/

Dodatkowo możemy po numerze wiersza dodać spację: Czytaj dalej VIM – dodawanie numeru wiersza

Ubuntu 12.04 – Unable to find the ncurses libraries or the required header files

Jeśli podczas kompilacji kernela po wydaniu komendy make menuconfig pojawia Wam się poniższy komunikat:

  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
 *** Unable to find the ncurses libraries or the
 *** required header files.
 *** 'make menuconfig' requires the ncurses libraries.
 ***
 *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.
 ***

oznacz, że brakuje w systemie bibliotek ncurses.

Wystarczy je zainstalować wydając komendę:

root@server: apt-get install libncurses5-dev

Po instalacji bibliotek kompilacja kernela powinna być możliwa.

MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

Instalacja serwera MySQL pod Ubuntu jest banalna. W pierwszej kolejności warto jest zaktualizować listę pakietów:

root@server: apt-get update

po aktualizacji wystarczy wpisać w linii poleceń poniższą komendę:

root@server: apt-get install mysql-server

Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika root. Zalecam wpisanie silnego hasła, gdyż ten użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich baz danych, które będą ma serwerze.

Po zakończonej instalacji serwer MySQL powinien się uruchomić automatycznie. Możemy to sprawdzić wydają z konsoli polecenie: Czytaj dalej MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

MySQL INSERT i UPDATE na postawie SELECT

W MySQL można w prosty sposób dodać nowe wiersze do jednej tabeli na podstawie danych wybranych z innej tabeli. Poniżej przykład zapytania, które wstawia do tabela1 w pola pole1_t1, pole2_t1, … wybrane wartości z tabela2 uwzględniając zadany warunek:

INSERT INTO `tabela1` (`pole1_t1`,`pole2_t1`,`pole3_t1`,`pole4_t1`,`pole5_t1`) SELECT `pole1_t2`,`pole2_t2`,`pole3_t2`,`pole4_t2`,'dowolna_wartosc' FROM `tabela2` WHERE `pole1_t2`= '2' LIMIT 2;

Nie we wszystkie pola trzeba wstawiać wartości wybrane z innej tabeli. Jak widać w powyższym przykładzie można również zamiast ‚dowolna_wartość’ wpisać własny ciąg znaków.

Oczywiście w zapytaniu możemy wybierać dane z tej samej tabeli, do której wstawiamy nowe rekordy.

Na podobnej zasadzie możemy również aktualizować rekordy:

UPDATE tabela1 t1, (SELECT * FROM tabela2 WHERE id='x') t2 SET t1.pole1 = t2.pole1 where t1.id=t2.id;

Ciekawym rozwiązaniem może być aktualizacja pola wraz ze zwiększeniem jego wartości zależnym od parametrów pobranych na podstawie SELECT’a:

SET @a =0;
UPDATE tb1 SET pole1 = pole1 + ( @a := @a +1 ) WHERE pole2 = 1 AND pole1 > 2 ORDER BY pole1 ASC;

Powyżej wartość pole1 następujących po sobie rekordów według sortowania jest zwiększana o kolejne liczby całkowite.

Linux – kasowanie danych z dysku

Czasami zachodzi potrzeba dokładnego skasowania danych z dysku. Można to zrobić poniższym poleceniem. W przykładzie operacja będzie wykonana 5 razy dla dysku sda.

root@server:/# shred -v -n 5 -z /dev/sda

Można również zapisać cały dysk samymi zerami (status polecenia dd w konsoli):

root@server:/# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=16M

Inną możliwością jest zapis losowych danych na dysku poprzez wydanie poniższego polecenia:

root@server:/# cat /dev/urandom /dev/sda

lub poprzez zapełnienie go losowymi danymi:

root@server:/# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=4096

Polecenie zakończy się stosownym komunikatem w momencie gdy zabraknie miejsca na dysku.

Kasowanie rekordu rozruchowego dysku sda wykonamy poleceniem:

root@server:/# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1

 

Brak rozszerzenia mcrypt. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.

Jeżeli w phpMyAdmin’ie na dole wyświetla się Wam komunikat: „Brak rozszerzenia mcrypt. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.”, aby się go pozbyć w Ubuntu 12.04 wystarczy wydać poniższe polecenie:

root@server:# apt-get install php5-mcrypt

po zainstalowaniu biblioteki mcrypt musimy przeładować konfigurację serwera apach:

root@server:# service apache2 reload

Po ponownym zalogowaniu do phpMyAdmin’a komunikat informujący o braku mcrypt powinien zniknąć.

Jeśli nadal występuje można wykonać poniższe polecenie:

root@server:# php5enmod mcrypt

i ponownie zrestartować Apache’a:

root@server:# service apache2 restart

 

 

Raid 1 w Ubuntu 12.04 – stan i naprawa

Jeżeli korzystamy z softwarowego raid poziomu 1 w Ubuntu, powinniśmy co jakich czas sprawdzać jaki jest jego stan. Możemy to uczynić poniższym poleceniem:

root@server:# cat /proc/mdstat

po jego wydaniu z konsoli powinniśmy otrzymać coś podobnego:

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
      3905524 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      1943747448 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>

powyższe oznacza, że obie macierze md0 i md1 są aktywne i oba dyski w każdej macierzy są zsynchronizowane: Czytaj dalej Raid 1 w Ubuntu 12.04 – stan i naprawa

Zend Framework – instalacja w Ubuntu 12.04

Chcąc uruchamiać projekty korzystające z Zend’a na naszym serwerze www, bez konieczności kopiowania wszystkich plików framework’a do każdego projektu możemy zainstalować Zend’a na serwerze. W tym Celu z konsoli wpisujemy:

root@server:# apt-get install zend-framework libzend-framework-zendx-php

Po instalacji możemy sprawdzić czy wszystko przebiegło w porządku:

root@server:# zf show version

powinna wyświetlić się wersja Zenda jak poniżej: Czytaj dalej Zend Framework – instalacja w Ubuntu 12.04