Kategorie
Linux Ubuntu

phpMyAdmin ręczna aktualizacja do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5

Wykonanie ręcznej aktualizacji phpMyAdmin do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5 Przechodzimy do katalogu, gdzie znajdują się pliki phpMyAdmin: root@server:/# cd /usr/share/phpmyadmin Wykonujemy kopię plików posiadanej wersji phpMyAdmin i przenosimy ją do katalogu domowego bieżącego użytkownika: root@server:/usr/share/phpmyadmin# tar zcvf phpmyadmin.tar.gz ./* root@server:/usr/share/phpmyadmin# mv phpmyadmin.tar.gz ~/ usuwamy wszystkie pliki bieżącej wersji: root@server:/usr/share/phpmyadmin# rm ./* pobieramy najnowszą wersję […]

Kategorie
MySQL

Call to undefined method mysqli_stmt::get_result()

Jeśli pojawił Wam się błąd Call to undefined method mysqli_stmt::get_result() prawdopodobnie używacie starszej wersji PHP lub po aktualizacji nie został zainstalowany automatycznie natywny sterownik do bazy danych MySQL, który od wersji PHP 5.3.0 jest domyślnie ustawiony do obsługi bazy danych. Nie zawsze tak się dzieje w przypadku aktualizacji PHP do nowszej wersji. Rozwiązaniem tego problemu […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

Aktualizacja MySQL 5.6 do 5.7 w Ubuntu 16.04

Przed aktualizacją koniecznie należy wykonać kopię wszystkich baz danych. root@server:/# mysqldump -u root -p –all-databases > all_databases.sql Aktualnie posiadaną wersję sprawdzimy poleceniem: root@server:/# mysql -V lub

Kategorie
Linux Ubuntu

Synchronize system clock to hardware clock

To synchronize system clock to hardware clock in Linux do the following: root@server:/# hwclock -s or to do it parmanently: root@server:/# timedatectl set-local-rtc true To show system clock: root@server:/# date To show hardware clock (RTC – real time clock):

Kategorie
Linux Ubuntu phpMyAdmin

phpMyAdmin – Methods with the same name as their class – error

Poniższe błędy występują w Ubuntu 16.04 z wersją PHP 7.0+ Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; StringReader has a deprecated constructor. Sposobem na tymczasowe pozbycie się ich jest ręczna edycja 2 plików. Drugą opcją jest czekanie na wydanie poprawionej wersji. Poniżej rozwiązanie dla […]

Kategorie
MySQL

MySQL error 1364 Field doesn’t have a default values

Od  wersji 5.7 serwera MySQL parametr strict mode jest domyślnie ustawiony w jego konfiguracji po instalacji serwera. W konsekwencji tego, jeśli pola nie mają ustawionej domyślnej wartości, występuje błąd zapisu danych do bazy. Mamy dwa wyjścia: możemy zaktualizować aplikację i ustawić dla wszystkich pól w bazie danych domyślne wartości, albo zmienić konfigurację serwera. Wybierając drugie […]

Kategorie
Linux Ubuntu

fail2ban unban IP address

Odbanować adres IP można poniższym poleceniem. root@server:/# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.1

Kategorie
Linux Ubuntu

Przenoszenie Ubuntu na inny dysk

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia systemu operacyjnego z jednego dysku na drugi. Poniżej kilka wskazówek jak można to wykonać na przykładzie Ubuntu. Na początku najlepiej jest podpiąć nowy dysk w miejsce starego, a stary podłączyć do innego kanału SATA. Jeśli coś się nie uda, zawsze będziemy mieli możliwość podłączenia starego dysku w jego pierwotny kanał i […]

Kategorie
LVM

LVM on Ubuntu 16.04 – zaawansowane zarządzanie pojemnością dysków

Ważne pojęcia: LVM – Logical Volume Manager (Menadżer Woluminów Logicznych), jest to system zaawansowanego zarządzania przestrzenią dysku. Jest on o wiele bardziej elastyczny, niż klasyczne partycje dyskowe. PV – Physical Volume (Woluminy fizyczny, partycja fizyczna), są bezpośrednio związane z partycjami na dyskach (np. /dev/hda1, /dev/sdb3), które możemy wykorzystać do utworzenia wirtualnych grup.

Kategorie
MySQL

MySQL sql_mode=only_full_group_by error

W przypadku wystąpienia w mysql błędu: „this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by” należy na końcu pliku /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf dopisać poniższą linię: sql_mode = „STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” i zrestartować serwer MySQL: root@server:/# systemctl restart mysql

Kategorie
Linux Ubuntu

Dovecot: Inotify instance limit for user exceeded, disabling – erro

Jeśli w pliku mail.log pojawiają nam się ostrzeżenia: Warning: Inotify instance limit for user xxxx (UID vmail) exceeded, disabling. Increase /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances należy zwiększyć wartość parametru max_user_instances. Wyświetlenie aktualnie używanych parametrów: root@server:/# sysctl -a | grep inotyfi.max Zmiana wartości domyślnej. Edytujemy plik /etc/sysctl.conf:

Kategorie
Linux Ubuntu

Linux grep display file name

Jeśli chcemy wyświetlić w linuxie nazwy plików zawierających określone słowa wystarczy w konsoli wpisać poniższe polecenie: root@server:/# grep -l „szukany tekst” Pliki zawierające linie zaczynające się od tabulatora i zawierające „szukany tekst” wyświetlimy wpisując:

Kategorie
DHCP Linux Ubuntu

DHCP serwer w Ubuntu 14.04

Ręczne wpisywanie adresów IP w sieci lokalnej możemy zastąpić usługą DHCP, która przydzieli adresy IP wszystkim urządzeniom w sieci komputerowej za nas. Najlepiej do tego się nadaje serwer DHCP3 z repozytoriów Ubuntu: Żeby go zainstalować wystarczy wydać z konsoli poniższe polecenie: root@server: apt-get install dhcp3-server Po instalacji server DHCP domyślnie pracuje na wszystkich interfejsach dostępnych […]

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu 14.04 instalacja VLAN’ów

Instalacja i konfiguracja wirtualnych sieci LAN w Ubuntu. 1) Instalujemy wymagane pakiety: root@server:/# apt-get install vlan 2) Ładujemy moduł VLAN do kernela:

Kategorie
Linux Ubuntu

Ubuntu change p1p1 to eth0

Jeśli po wydaniu komendy ifconfig w Ubuntu zamiast dotychczasowych nazw interfejsów zaczynających się od eth widzicie coś w rodzaju p1p1, p1p2, itd. i chcielibyście mieć poprzednie nazewnictwo nic prostszego. 1) Edytujemy plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules: root@server:/# vim /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules i zamiast p1p1 wpisujemy np. eth0 jak poniżej: