Kategorie
Linux Ubuntu

phpMyAdmin ręczna aktualizacja do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5

Wykonanie ręcznej aktualizacji phpMyAdmin do najnowszej wersji w Ubuntu 18.04.5 Przechodzimy do katalogu, gdzie znajdują się pliki phpMyAdmin: root@server:/# cd /usr/share/phpmyadmin Wykonujemy kopię plików posiadanej wersji phpMyAdmin i przenosimy ją do katalogu domowego bieżącego użytkownika: root@server:/usr/share/phpmyadmin# tar zcvf phpmyadmin.tar.gz ./* root@server:/usr/share/phpmyadmin# mv phpmyadmin.tar.gz ~/ usuwamy wszystkie pliki bieżącej wersji: root@server:/usr/share/phpmyadmin# rm ./* pobieramy najnowszą wersję […]

Kategorie
MySQL

Call to undefined method mysqli_stmt::get_result()

Jeśli pojawił Wam się błąd Call to undefined method mysqli_stmt::get_result() prawdopodobnie używacie starszej wersji PHP lub po aktualizacji nie został zainstalowany automatycznie natywny sterownik do bazy danych MySQL, który od wersji PHP 5.3.0 jest domyślnie ustawiony do obsługi bazy danych. Nie zawsze tak się dzieje w przypadku aktualizacji PHP do nowszej wersji. Rozwiązaniem tego problemu […]

Kategorie
MySQL

MySQL error 1364 Field doesn’t have a default values

Od  wersji 5.7 serwera MySQL parametr strict mode jest domyślnie ustawiony w jego konfiguracji po instalacji serwera. W konsekwencji tego, jeśli pola nie mają ustawionej domyślnej wartości, występuje błąd zapisu danych do bazy. Mamy dwa wyjścia: możemy zaktualizować aplikację i ustawić dla wszystkich pól w bazie danych domyślne wartości, albo zmienić konfigurację serwera. Wybierając drugie […]

Kategorie
MySQL

MySQL sql_mode=only_full_group_by error

W przypadku wystąpienia w mysql błędu: „this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by” należy na końcu pliku /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf dopisać poniższą linię: sql_mode = „STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” i zrestartować serwer MySQL: root@server:/# systemctl restart mysql

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

Instalacja serwera MySQL pod Ubuntu jest banalna. W pierwszej kolejności warto jest zaktualizować listę pakietów: root@server: apt-get update po aktualizacji wystarczy wpisać w linii poleceń poniższą komendę: root@server: apt-get install mysql-server Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika root. Zalecam wpisanie silnego hasła, gdyż ten użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich baz danych, które […]