Kategorie
MySQL

Call to undefined method mysqli_stmt::get_result()

Jeśli pojawił Wam się błąd Call to undefined method mysqli_stmt::get_result() prawdopodobnie używacie starszej wersji PHP lub po aktualizacji nie został zainstalowany automatycznie natywny sterownik do bazy danych MySQL, który od wersji PHP 5.3.0 jest domyślnie ustawiony do obsługi bazy danych. Nie zawsze tak się dzieje w przypadku aktualizacji PHP do nowszej wersji. Rozwiązaniem tego problemu […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

Aktualizacja MySQL 5.6 do 5.7 w Ubuntu 16.04

Przed aktualizacją koniecznie należy wykonać kopię wszystkich baz danych. root@server:/# mysqldump -u root -p –all-databases > all_databases.sql Aktualnie posiadaną wersję sprawdzimy poleceniem: root@server:/# mysql -V lub

Kategorie
MySQL

MySQL error 1364 Field doesn’t have a default values

Od  wersji 5.7 serwera MySQL parametr strict mode jest domyślnie ustawiony w jego konfiguracji po instalacji serwera. W konsekwencji tego, jeśli pola nie mają ustawionej domyślnej wartości, występuje błąd zapisu danych do bazy. Mamy dwa wyjścia: możemy zaktualizować aplikację i ustawić dla wszystkich pól w bazie danych domyślne wartości, albo zmienić konfigurację serwera. Wybierając drugie […]

Kategorie
MySQL

MySQL sql_mode=only_full_group_by error

W przypadku wystąpienia w mysql błędu: „this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by” należy na końcu pliku /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf dopisać poniższą linię: sql_mode = „STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” i zrestartować serwer MySQL: root@server:/# systemctl restart mysql

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

Instalacja serwera MySQL pod Ubuntu jest banalna. W pierwszej kolejności warto jest zaktualizować listę pakietów: root@server: apt-get update po aktualizacji wystarczy wpisać w linii poleceń poniższą komendę: root@server: apt-get install mysql-server Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika root. Zalecam wpisanie silnego hasła, gdyż ten użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich baz danych, które […]

Kategorie
MySQL

MySQL INSERT i UPDATE na postawie SELECT

W MySQL można w prosty sposób dodać nowe wiersze do jednej tabeli na podstawie danych wybranych z innej tabeli. Poniżej przykład zapytania, które wstawia do tabela1 w pola pole1_t1, pole2_t1, … wybrane wartości z tabela2 uwzględniając zadany warunek: INSERT INTO `tabela1` (`pole1_t1`,`pole2_t1`,`pole3_t1`,`pole4_t1`,`pole5_t1`) SELECT `pole1_t2`,`pole2_t2`,`pole3_t2`,`pole4_t2`,’dowolna_wartosc’ FROM `tabela2` WHERE `pole1_t2`= ‚2’ LIMIT 2; Nie we wszystkie pola […]

Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu MySQL phpMyAdmin

Brak rozszerzenia mcrypt. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.

Jeżeli w phpMyAdmin’ie na dole wyświetla się Wam komunikat: „Brak rozszerzenia mcrypt. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.”, aby się go pozbyć w Ubuntu 12.04 wystarczy wydać poniższe polecenie: root@server:# apt-get install php5-mcrypt po zainstalowaniu biblioteki mcrypt musimy przeładować konfigurację serwera apach: root@server:# service apache2 reload Po ponownym zalogowaniu do phpMyAdmin’a komunikat informujący o braku mcrypt powinien […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL Perl

Ubuntu instalacja perl mysql

Żeby połączyć się z bazą danych MySQL za pomocą perl’a należy w pierwszej kolejności go zainstalować: root@server: apt-get install perl Jeśli przy próbie połączenia z mysql’em za pomocą perl’a otrzymujecie poniższy komunikat: Can’t locate DBI.pm in @INC (@INC contains: … może to oznaczać, że musicie wykonać poniższe polecenie: root@server: apt-get install libdbi-perl Jeśli po zainstalowaniu […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL – zmiana hasła root’a

W celu zmiany hasła root’a do bazy danych MySQL z linii komend linux’a wydajemy poniższe polecenie: root@server: mysqladmin -u root -p’starehasło’ password nowehasło wpisując odpowiednio zamiast „starehasło” obecne hasło root’a, a zamiast „nowehasło” hasło, które ma obowiązywać. Jeżeli nigdy nie ustawialiście hasła dla użytkownika root do bazy danych MySQL i możecie się do niej zalogować […]

Kategorie
MySQL

MySQL – kopia tabeli, klonowanie tabel

Kopię tabeli „tabela_1” możemy utworzyć za pomocą poniższego polecenia: mysql> CREATE TABLE tabela_2 LIKE tabela_1; Kopiowanie danych z tabeli „tabela_1” do tabeli „tabela_2” wykonujemy poniższym poleceniem: mysql> INSERT INTO tabela_2 SELECT * FROM tabela_1; Tabela „tabela_1” została sklonowana.

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL resetowanie hasła root’a

Poniżej procedura resetowania hasła root’a do baz ydanych MySQL, któa może być stosowana na platformach Windows i Linux. 1. W pierwszej kolejności należy zatrzymać serwer MySQL: root@server: service mysql stop 2. Uruchamiamy server mysql z poniższymi opcjami: root@server: mysqld –skip-grant-tables –skip-networking & W związku z tym, iż powyższe polecenie daje możliwość połączenia do serwera każdemu […]

Kategorie
MySQL

MySQL – update 2 tabel

Czasami zachodzi w MySQL potrzeba wykonania update’u jednej tabeli na podstawie informacji przechowywanych w innej tabeli. Można to zrobić poniższym poleceniem: UPDATE tb1 INNER JOIN tb2 ON tb1.pole1=tb2.pole2 set tb1.pole3=’wartosc’ WHERE tb2.pole4=’warunek’; gdzie: tb1 – tabela 1, tb2 – tabela 2, pole1 – pole złączenia 1 tabeli, pole2 – pole złączenia 2 tabeli, pole3 – […]