MySQL sql_mode=only_full_group_by error

W przypadku wystąpienia w mysql błędu: „this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by” należy na końcu pliku /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf dopisać poniższą linię: sql_mode = „STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” i zrestartować serwer MySQL: root@server:/# systemctl restart mysql

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Kontynuuj czytanie …

MySQL – update 2 tabel

Czasami zachodzi w MySQL potrzeba wykonania update’u jednej tabeli na podstawie informacji przechowywanych w innej tabeli. Można to zrobić poniższym poleceniem: UPDATE tb1 INNER JOIN tb2 ON tb1.pole1=tb2.pole2 set tb1.pole3=’wartosc’ WHERE tb2.pole4=’warunek’; gdzie: tb1 –[…]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Kontynuuj czytanie …