Key is not available – apt-get update Ubuntu 12.04

Jeśli po wykonaniu polecenia apt-get update pojawia się poniższy komunikat:

Reading package lists... Done
W: GPG error: http://extras.ubuntu.com precise Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 16126D3A3E5C1192

wystarczy wpisać w konsoli

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 16126D3A3E5C1192

i problem zniknie.

Proftpd umask konfiguracja

Parametr Umask w pliku konfiguracyjnym proftpd.conf serwera ftp służy do ustawienia praw dostępu dla wgrywanych na serwer przez użytkowników plików i katalogów.

Prawa dostępu zapisywanych danych są wynikiem różnicy pomiędzy wyjściowymi prawami (base-mode 0666) i parametrem umask:

prawa nowych plików = base-mode – umas

np. ustawiając umask na 222 wynikowe prawa będą ustawione na 444 ( 666 – 222 = 444)

Umask 222 444 (parametr pliki katalogi)

 

 

Umask

 


ProFTPD’s Umask configuration directive is used to set the file permission bits on newly created files and directories. However, the way in which Umask is to be used is not entirely straightforward.

Umask is used to set the value that proftpd will use when calling umask(2). The umask(2) function works something like this:

 new file mode = base-mode - umask

(Technically, the operation is base-mode & ~umask). Thus, with a base-mode of 0666, and a umask of 0022, the permissions on the newly created file will be 0644 (e.g. rw-r--r--).

A quick review of permission bits:

 4 is read permission (r)
 2 is write permission (w)
 1 is execute permission (x)

The first digit of a mode (0750, for example) is used to specify some special bits (e.g. set-user-ID, set-group-ID, and the „sticky bit”). The second digit, the 7 in this example, specifies the user owner permissions, and is a sum of the above permission bits: 7 = 4 + 2 + 1 (e.g. rwx). Group owner permissions are specified by the third bit, 5: 5 = 4 + 1 (e.g. r-x). And finally, other or world permissions are specified using the last bit, which in the example is 0 (no permissions, e.g. ---).

Here are some concrete examples to help illustrate things:

 

Mode Label Description
  0777   rwxrwxrwx read/write/execute permissions for user owner, group owner, and other
  0666   rw-rw-rw- read/write permissions for user owner, group owner, and other
  0755   rwxr-xr-x read/write/execute permissions for user owner, read/execute permissions for group owner and other
  0750   rwxr-x--- read/write/execute permissions for user owner, read permission for group owner, no permissions for other
  0644   rw-r--r-- read/write permissions for user owner, read permission for group owner and other
  0511   r-x--x--x read/execute permissions for user owner, execute permission for group owner and other

The proftpd daemon always starts with a base-mode of 0666 when creating files. Note that Umask can only be used to „take away” permissions granted by the base-mode; it cannot be used to add permissions that are not there. This means that files uploaded to a proftpd server will never have the execute permission enabled by default, since the 0666 base-mode does not have any execute bits enabled). This is a conscious security design decision. For directories, a different base-mode of 0777 is used. The umask used for directories can be configured using the optional second parameter to the Umask directive; if this second parameter is not used, the umask used for created directories will default to the same umask as used for files.

If it is necessary to make uploaded files executable, the SITE CHMOD FTP command can be used:

 SITE CHMOD mode file

Use of this command can be restricted using a „command” of SITE_CHMOD in a <Limit> section. For example, this section of a proftpd.conffile:

 <Limit SITE_CHMOD>
  AllowUser ftpadmin
  DenyAll
 </Limit>

will deny everyone except user ftpadmin from being able to use the SITE CHMOD command to change the permissions on files via FTP. Note that this construction is recommended instead of using the deprecated (as of proftpd-1.2.2rc2) AllowChmodconfiguration directive.

Examples of Using the Umask Directive
You have just installed proftpd, and now need to figure out what permissions file/directories created on your FTP server should have. As a conscientious FTP server administrator, you want files/directories to have the minimum necessary permissions (rather than letting users have access to files/directories that they do not need).

If only the user who creates the files and directories should have full access, e.g. so they can read and write their own files, then you might use:

 # Only the user can see their own files/directories
 Umask 0066 0077

With this configuration, a newly uploaded file would have 0600 (rw-------) permissions:

 0600 = 0666 - 0066

and a newly created directory would have 0700 (rwx------) permissions:

 0700 = 0777 - 0077

Another common case is where you have many users who are uploading files for sharing with other users. So you want the files to be readable by everyone, but only the user who uploaded the file should have permission for writing/changing the file. For this, you might use:

 # Only the user can change their own files
 Umask 0022

With this configuration, a newly uploaded file would have 0644 (rw-r--r--) permissions:

 0644 = 0666 - 0022

and a newly created directory would have 0755 (rwxr-xr-x) permissions:

 0755 = 0777 - 0022

Frequently Asked Questions

Question: How can I configure proftpd so that I can upload a file with 770 permissions?
Answer: Short answer: you can’t. Too many FTP servers, in the past, would allow users to upload executable files. Hackers would use this capability, and then exploit a flaw in one of the servers on that machine to execute the crafted file they just uploaded. Thus ProFTPD does not allow uploading of files with execute permissions.

The workaround, as mentioned above, is to allow the client to use the SITE CHMOD command to change the permissions on the file to have the execute permissions.

Question: I have a Umask value of 0066, so that only I have read/write permissions on my files. But other users can delete my files! Is this a proftpd bug?
Answer: No. The permission for deleting a file is not governed by the write permission on the deleted file; it is controlled by the write permission on the directory containing the file.

If you think of a directory as a „table of contents”, with entries for each of the files in that directory, then deleting a file means deleting the entry for that file from the „table of contents”, which is a write on the directory (not on the deleted file).

Let’s assume that your files were in a directory whose permissions were 0777 (rwxrwxrwx). This means that everyone has write permissions in that directory. It also means that everyone can delete files from that directory.

Now let’s assume that your files instead were in a directory whose permissions where 0755 (rwxr-xr-x). This means that only the user owner of the directory can delete files from that directory, and no one else.

For directories which contain files from different users, one of the little-known (and very useful) permissions to have for the directory is 1777 (rwxrwxrwt). The leading 1 (and t) indicates the „sticky bit”. This obscure bit is little used these days, except in this useful configuration. When the sticky bit is set on a directory (making it a „sticky directory”), normal users may not delete or rename files of other users in that directory. Because of this property, „sticky directories” are quite useful as shared directories (e.g. /tmp).

Połączenie z Ubuntu przez RDP z Windowsa

Jeśli mamy zainstalowaną wersję graficzną Ubuntu na zdalnej maszynie dostępnej przez Internet lub przez sieć lokalną możemy połączyć się z nią przez zdalny pulpit  (Remote Desktop Protocol w skrócie RDP). W tym celu wystarczy zainstalować na Ubuntu pakiet xrdp według poniższego:

root@ubuntu: apt-get install xrdp

Po instalacji na komputerze z zainstalowanym Windowsem wybieramy kolejno Start -> Programy -> Akcesoria -> Podłączenie pulpitu zdalnego. Obok pola Komputer wpisujemy adres IP komputera z Ubuntu np. 192.168.1.10

ubuntu,z,windows,rdp

W kolejnym oknie wpisujemy nazwę użytkownika i hasło do komputera z Ubuntu:

ubuntu,z,windows,xrdp

Klikamy OK i możemy korzystać zdalnie z Ubuntu:

Pulip,Ubuntu

Testowane na najnowszej wersji Ubuntu Desktop 12.04 w wersji 64bit oraz Pulpitu zdalnego w wersji 6.0.6001 z Windowsa XP Professional.

Instalacja modułów PHP w Ubuntu

Aby dograć dodatkowe moduły do PHP należy zainstalować odpowiednią paczkę z modułem:

root@server:# apt-get install php5-cgi

przykładowa lista modułów:

php5-exactimage – fast image manipulation library (PHP bindings)
php5-ffmpeg – audio and video support via ffmpeg for php5
php5-lasso – Library for Liberty Alliance and SAML protocols – PHP 5 bindings
php5-mapscript – php5-cgi module for MapServer
php5-ming – Ming module for php 5
php5-uuid – OSSP uuid module for php 5
php5-auth-pam – A PHP5 extension for PAM authentication
php5-geoip – GeoIP module for php5
php5-idn – PHP API for the IDNA library
php5-imagick – ImageMagick module for php5
php5-memcache – memcache extension module for PHP 5
php5-memcached – memcached extension module for PHP 5
php5-ps – ps module for PHP 5
php5-radius – PECL radius module for PHP 5
php5-sasl – Cyrus SASL extension for PHP 5
php5-suhosin – advanced protection module for php5
php5-svn – PHP Bindings for the Subversion Revision control system
php5-tokyo-tyrant – PHP interface to Tokyo Cabinet’s network interface, Tokyo Tyrant
php5-cgi – server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-curl – CURL module for php5
php5-dbg – Debug symbols for PHP5
php5-dev – Files for PHP5 module development
php5-enchant – Enchant module for php5
php5-gmp – GMP module for php5
php5-imap – IMAP module for php5
php5-interbase – interbase/firebird module for php5
php5-intl – internationalisation module for php5
php5-ldap – LDAP module for php5
php5-mcrypt – MCrypt module for php5
php5-odbc – ODBC module for php5
php5-pgsql – PostgreSQL module for php5
php5-pspell – pspell module for php5
php5-recode – recode module for php5
php5-snmp – SNMP module for php5
php5-sqlite – SQLite module for php5
php5-sybase – Sybase / MS SQL Server module for php5
php5-tidy – tidy module for php5
php5-xmlrpc – XML-RPC module for php5
php5-xsl – XSL module for php5
php5-librdf – PHP5 language bindings for the Redland RDF library
php5-remctl – PECL module for Kerberos-authenticated command execution
php5-xcache – Fast, stable PHP opcode cacher
php5-xdebug – Xdebug Module for PHP 5
php5-adodb – Rozszerzenie optymalizujące bibliotekę abstrakcji bazy ADOdb
php5-cli – Interpreter wiersza poleceń języka skryptowego php5
php5-common – Pliki wspólne pakietów zbudowanych ze źródeł php5
php5-gd – Moduł GD do php5
php5-mysql – Moduł MySQL do PHP5

Następnie w /etc/php5/cgi/php.ini odkomentować linie z określonym modułem np.

extension=mysql.so

Instalacja bibliteki GD PHP 5 w Ubuntu

Jeśli integrujecie Uploadify z jQuery UI ze swoją stroną www i pojawia Wam się błąd „HTTP Error” lub chcecie skorzystać z funkcji imagecreatefromjpeg(), która nie działa, a w logach jest wpis „Call to undefined function imagecreatefromjpeg()” bardzo możliwe, że nie macie zainstalowanej biblioteki GD z PHP. Można to sprawdzić dodając do strony www napisanej w PHP poniższy wpis:

echo "<pre>"; print_r(gd_info()); echo "</pre>";

Jeśli wyświetlając stronę w przeglądarce otrzymamy wynik różny od poniższego:

Array
(
  [GD Version] => 2.0
  [FreeType Support] => 1
  [FreeType Linkage] => with freetype
  [T1Lib Support] => 1
  [GIF Read Support] => 1
  [GIF Create Support] => 1
  [JPEG Support] => 1
  [PNG Support] => 1
  [WBMP Support] => 1
  [XPM Support] =>
  [XBM Support] =>
  [JIS-mapped Japanese Font Support] =>
)

lub nie otrzymamy nic oznacza to, że musicie zainstalować bibliotekę GD w systemie. W tym celu wystarczy wydać poniższe polecenie z konsoli:

root@server:# apt-get install php5-gd

Pamiętajcie, aby przed instalacją biblioteki wykonać aktualizację systemu wydając poniższe polecenia:

root@server:# apt-get update
root@server:# apt-get upgrade

Po instalacji należy zrestartować serwer www wydając polecenie:

root@server:# /etc/init.d/apache2 restart

Jeśli dalej występują błędy, powodem jest coś innego, szukajcie na tym forum, powinno być rozwiązanie.

scp transfer plików przez ssh w linuxie

Za pomocą polecenia scp bezpośrednio z konsoli w linuxie możemy przesyłać bezpiecznie pliki .Aby wysłać plik o nazwie plik.tar z lokalnego katalogu home do katalogu home komputera o adresie IP: 82.1.1.1, do którego ma prawa do zapisu użytkownik root wystaczy wydać poniższe polecenie

root@server:# scp /home/plik.tar root@82.1.1.1:/home/

Powyższym poleceniem plik zostanie wystały na standardowy port 22. Jeśli chcemy użyć innego portu niż domyślny wystarczy dodać przełącznik -P, po którym podajemy nr portu jak poniżej.

root@server:# scp -P 5900 /home/plik.tar root@82.1.1.1:/home/