Zarządzanie produkcją roślinną

AGRONOM 2007 jest przystosowany do wymagań wszystkich gospodarstw rolnych – od kilkuhektarowych aż po wieloobiektowe, o powierzchniach wyrażanych w tysiącach hektarów.

Cechą charakterystyczną programu jest zarządzanie gospodarstwem z widoku mapy. Do programu można wczytać papierową mapę ewidencyjną (skanowaną) lub ortofotomapę i na podkładzie tej mapy obrysować kształty pól. Można także dokonać importu pomiarów GPS – z już posiadanych plików SHP
lub wykonanych za pomocą programu AgroPomiarGPS.

Wybrany obraz

AGRONOM 2007 to narzędzie doskonałe przede wszystkim do:

  • prowadzenia pełnej ewidencji prac polowych łącznie z kosztami bezpośrednimi,
  • gromadzenia danych związanych z polem uprawnym,
  • tworzenia analiz, zestawień i wykresów,
  • generowania wniosków o dopłaty obszarowe,
  • planowania zasiewów, nawożenia i ochrony roślin,
  • prowadzenia gospodarki magazynowej.

Dzięki AGRONOMOWI 2007 uzyskasz szybko szczegółowe informacje np. o:

  • rentowności produkcji na danym polu,
  • użytych środkach ochrony roślin i nawozach,
  • czasie pracy ludzi i maszyn.